Florida Adult Education logoWest Campus 941.209.6800 | Main Campus 941.751.7900

Whether your goal is to improve basic skills, learn English or pass the GED® test, Manatee Tech’s Adult Education Programs can meet your needs.

Download our GED/ESOL Information Flyer – Locations and Class Information

 

 

Adult ESOL

The purpose of the Adult ESOL program is to assist immigrants and other individuals who are English language learners in: improving their reading, writing, speaking, listening, and comprehension skills in English and mathematics skills. The program also provides English learners with an understanding of our government, individual freedom, and the responsibilities of citizenship. The Adult ESOL program is designed to help English learners work towards: 1) earning a secondary school diploma or its recognized equivalent; 2) transitioning to postsecondary education and training; 3) employment.

El propósito del programa ESOL para adultos es ayudar a los inmigrantes y a las personas en general que están aprendiendo inglés a: mejorar sus habilidades de lectura, escritura, conversación, comprensión auditiva y matemáticas. El programa también proporciona a los estudiantes de inglés conocimiento y facilita la comprensión del sistema de gobierno estadounidense, la libertad individual y las responsabilidades de la ciudadanía. El programa de adultos ESOL está diseñado para ayudar a los estudiantes a: 1) obtener un diploma de escuela secundaria o su equivalente reconocido; 2) transición a educación y capacitación postsecundaria; 3) empleo.

Objektif pwogram ESOL la se pou ede imigran ak lòt moun k ap aprann lang Angle yan: amelyore lekti, redaksyon, pale, koute, ak ladrès konpreyansyon et konpetans nan lang angle ak matematik. Pwogram nan bay elèv k ap aprann Anglè yo yon konpreyansyon sou sistèm Gouvènman Ameriken, libète endividyèl, ak responsablite sitwayènte yo. Pwogram ESOL pou granmoun lan fèt pou ede elèv yo k ap aprann pale Angle yo travay pou: 1) ginyin yon diplòm lekòl segondè oswa ekivalan ki rekonèt; 2) tranzisyon pou edikasyon ak fòmasyon apre lekòl; 3) travay.

 

English Literacy for Career and Technical Education (ELCATE)

This program provides instruction in basic skills and English proficiency as well as occupational or industry-specific training. The program provides career guidance and support services. Successful completion may lead to college-level occupational programs and to the completion of postsecondary credentials in fields offering good wages and career advancement. Available to advanced English learners who have at least a high school diploma or the equivalent.

El programa ELCATE es un programa de educación para adultos y desarrollo de la fuerza laboral que brinda instrucción simultánea en habilidades básicas para adultos y dominio del inglés, así como capacitación ocupacional y entrenamiento específico de la industria. El programa también brinda orientación profesional y servicios de apoyo a los estudiantes. La finalización exitosa del curso puede conducir a programas ocupacionales de nivel universitario y a la finalización de credenciales postsecundarias en campos que ofrecen buenos salarios y avance profesional. Este curso está disponible para estudiantes avanzados de inglés que tienen al menos un diploma de escuela secundaria o su equivalente.

Pwogram ELCATE a se yon pwogram edikasyon pou granmoun ak devlopman mendèv ki ofri ansèyman similtane nan konpetans debaz ak konpetans nan lang anglè ak nan fòmasyon pwofesyonèl oswa endistri espesifik. Pwogram nan ofri tou oryentasyon pou karyè ak sèvis sipò pou elèv yo. Fini kou yo avek siksè ka mennen nan pwogram pwofesyonel nivo kolèj ak finansman kalifikasyon segondè nan domèn ki ofri bon salè ak karyè avanse. Kou sa a disponib pou elèv ki ap aprann angle avanse ki gen omwen yon diplòm lekòl segondè oswa ekivalan a.

 

GED® Preparation

The purpose of the GED program is to prepare students to obtain the knowledge and skills necessary to pass the Official GED® Tests, be awarded a State of Florida High School Diploma and be better prepared to earn a postsecondary degree, certificate, or industry certification.

El propósito del programa GED es preparar a los estudiantes para obtener el conocimiento y las habilidades necesarias para aprobar los exámenes oficiales del GED®, y asi obtener un diploma de escuela secundaria del estado de Florida y estar mejor preparados para obtener un título técnico o universitario, un certificado, o una certificación industrial.

Objektif pwogram GED a se pou prepare elèv yo pou yo gen konesans ak ladrès nesesè pou yo pase Tès ofisyèl GED® yo, pou ba yo yon diplòm lekòl segondè Eta Florid, epi pou yo prepare pi byen pou yo ka genyen yon diplòm inivesite, yon sètifika , oswa yon sètifika nan domen endistri.

 

GED® Integrated Preparation Program (GED-I)

In this program, students not only work towards obtaining a GED® diploma, but also enroll in a career and technical course. Simultaneously, they will earn earn a postsecondary degree, certificate, or industry certification. In order to be enrolled in the GED® Integrated Comprehensive course, students must pretest with the TABE and receive scores at or above the 9th grade level in at least two of the content areas (reading, language arts, or math).

En este programa los estudiantes no solo trabajan para obtener un diploma GED®, sino que también se inscriben simultáneamente en un carrera técnica para obtener un título postsecundario o una certificación especifica de la industria. Para inscribirse en el curso integral de GED®, los estudiantes deben realizar la prueba TABE y recibir puntajes igual o por encima del noveno grado en al menos dos de las áreas de contenido (lectura, artes del lenguaje o matemáticas).

Nan pwogram sa a, elèv yo pap travay sèlman pou jwenn yon diplòm GED ®, men tou, pou yo anwole nan yon kou pwofesyonel ak teknik ansanm ak edikasyon yo pou yo resevwa yon diplòm segondè, sètifika, oswa sètifikasyon endistri. Pou yo ka enskri nan kou GED® Integrated Comprehensive la, elèv yo dwe pran tès ak TABE epi resevwa nòt nan nivo oswa pi wo klas 9yèm ane nan omwen de nan matyè sa yo (lekti, langaj, matematik).

Instructions on obtaining an Underage Waiver

 

 

Online ESOL and GED® Preparation

The online ESOL course is available for students to learn English who have regular computer and Internet access. Students are expected to spend a minimum of 10 hours each week online completing assignments. The objective of this course is for students to improve their English reading, writing, speaking, listening, and comprehension skills, as well as their mathematics skills.
Students will have an increased understanding of the American system of government, individual freedom, and the responsibilities of citizenship. The Adult ESOL program may lead to a secondary school diploma, transition to postsecondary education and training, or employment. Students must be able to take the placement test, as well as ongoing testing throughout the semester at our Main or West Campuses.

Los cursos de preparación en línea de ESOL y GED® están disponibles para que los estudiantes aprendan inglés o trabajen para obtener un diploma de escuela secundaria. Los estudiantes deben tener acceso regular a una computadora y a Internet. Se espera que los estudiantes pasen un mínimo de 10 horas cada semana en línea completando tareas. Los estudiantes deben poder tomar las pruebas correspondientes a su programa a lo largo del semestre en el campus de MTC West o Main.

Kou Preparasyon ESOL ak GED® sou Entènèt la disponib pou elèv yo aprann Angle oswa travay pou yo ka resevwa yon diplòm lekòl segondè. Elèv yo dwe gen òdinatè regilye ak aksè entènèt. Yo espere ke Elèv yo pase yon minimòm de 10 èdtan chak semèn sou entènèt pou fè devwa. Elèv yo dwe kapab pran tès plasman an ak tès kontinyèl pandan tout semès la nan MTC West oswa Main Campus lekòl la.