How to enroll in the MTC ESOL online class:

Step 1   You must be a currently matriculated MTC student. If not, apply here.

Step 2   You must have regular access to a computer and the Internet.

Step 3   Complete the computer literacy checkpoint to show that you have the skills needed for online classwork. You will need to do the following:

 1. Download and save the computer literacy checkpoint onto your computer.
 2. Open the saved document and click Enable Editing.
 3. Follow all the directions.
 4. Save your work.
 5. Email the document as instructed in the computer literacy checkpoint.
 6. You will receive an email response within 48 business hours.

Step 4   If approved for online study, make an appointment with garciaj@manateeschools.net to sign the Online Student Agreement document.

Step 5   Your instructor will contact you by email once you have been enrolled in class.

__________________________________________________________________________________________________

Kijan pou enskri pou klas entènèt ESOL MTC a:

Etap 1 Ou dwe yon elèv aktyèl MTC ki gen matrikil. Si ou pa sa, aplike la.

Etap 2  Ou dwe gen aksè regilye a yon òdinatè epi ak entènèt.

Etap 3  Konplete Paj literè Odinatè a computer literacy checkpoint a pou montre ke ou gen konpetans nesesè pou klas sou entènèt. Ou pral bezwen fè bagay sa yo:

 1. Telechaje ak sove computer literacy checkpoint sou òdinatè w lan.
 2. Louvri dokiman out e sove a epi klike Enable Editing.
 3. Swiv tout direksyon yo.
 4. Sove travay ou a.
 5. Imèl dokiman an jan yo enstwi pou fè sa nan computer literacy checkpoint) a.
 6. Ou gen pou resevwa yon repons elektronik nan 48 èdtan jou ouvrab.

Etap 4 Si ou apwouve pou etid sou entènèt la, pran yon randevou ak garciaj@manateeschools.net pou siyen sou entènèt dokiman Online Student Agreement.

Etap 5 Enstriktè ou a ap kontakte ou pa imèl apre ou finn enskri pou klas la.

__________________________________________________________________________________________________

apply here
computer literacy checkpoint
Online Student Agreement